Το υλικό που υπάρχει στον συγκεκριμένο Οδηγό έχει δημιουργηθεί από
εκπαιδευτικούς το 2017 και από τότε αξιοποιείται και εξυπηρετεί τις ανάγκες των
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου.