Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η με αριθ. πρωτ.
Φ.337/2/212535/Σ.479/20-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΘ16-2ΓΖ) /Αρ. Εγκυκλίου: 4/ εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ με
θέμα : Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων
(ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)],
Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 -Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).
Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη
σχετική προκήρυξη να υποβάλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της ΔΑΕ (b13.dae@haf.gr) από την
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00. Για την υπόψη
ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ημερομηνίες που καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» της σχετικής
Προκήρυξης καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ», τα οποία θα
αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.
Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλευθούν την εν
λόγω Προκήρυξη και μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται
σε αυτήν .
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας:
www.hellenicpolice.gr η με αριθμ. πρωτ. : 6000 / 2 /7250-ριδ΄ /03-02-2023 εγκύκλιος της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΑΔΑ: Ρ7ΡΚ46ΜΤΛΒ-Μ7Ξ) με θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών
στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων θα
πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023, στο Αστυνομικό Τμήμα της
κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα που
αναφέρονται στην προκήρυξη.